Untitled Document

   
     
ลำดับที่ : 11
ชื่อ : ผลงานระดับประเทศประจำปี 2556
รายละเอียด : 1.รางวัลระดับประเทศผลงานการ์ตูนได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายเขียนการ์ตูนกับนักเขียนมืออาชีพ ค่ายการ์ตูน ณ บ้านผู้หว่าน นครปฐม
- นางสาวนพัสร โปตระนันท์
- นางสาวภัทรพร เลิศอมรภัทร
- นางสาวธัญญา พิบูลย์ธรรมานนท์
2.รางวัลชนะเลิศการประกวดนาฏกรรมมวยไทย ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร งานสืบสานศิลปะมวย ไทยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ณ ห้างเดอะ มอลล์ บางกะปิ กรุงเทพ
- นางสาวมาวิกา สุวรรณโม
- นางสาว ยลลดา ทองอุทัย
3.โล่ห์รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยส่งเสริมศีลธรรม ระดับชั้นมัธยมต้น งานส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล วิสาขบูชา ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้พระพุทธเจ้า ณ เวทีสะท้อนธรรมมณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพ
- นางสาวรุ่งนภา อภิชัย
4.รางวัลชมเชย การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยส่งเสริมศีลธรรม ระดับชั้นมัธยมต้น งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้พระพุทธเจ้า ณ เวทีสะท้อนธรรมมณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพ
- นางสาวประภาสิริ วิชาชัย
5.ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
- เด็กหญิงณัฐนันท์ แอเอี่ยม
- เด็๋กหญิงณัฐกานต์ แอเอี่ยม
- นางสาวอทิตยา สืบเพ็ง
- นางสาวรัตน์ทัตยา ปิ่นเสริมสูตรศรี
- นางสาวกรวิภา อินก๋า
6.รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น ระดับชั้นมัธยม 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ ๖๒ ณ จังหวัดระยอง
- เด็กหญิงกัญญารัตน์ เทพานนท์
- เด็กหญิงรัตติยากร กองสุวรรณ์
- เด็กหญิงสุทธิดา หลีสกุล
7.รางวัลชมเชยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
- เด็กหญิงณัฐนันท์ แอเอี่ยม
- เด็๋กหญิงณัฐกานต์ แอเอี่ยม
- นางสาวอทิตยา สืบเพ็ง
- นางสาวรัตน์ทัตยา ปิ่นเสริมสูตรศรี
- นางสาวกรวิภา อินก๋า
8.รางวัลเหรียญทองอันดับหนึ่ง การประกวดร้องเพลงคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี ๒๕๕๕ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม
- เด็กหญิงณัฐนันท์ แอเอี่ยม
- เด็๋กหญิงณัฐกานต์ แอเอี่ยม
- นางสาวอทิตยา สืบเพ็ง
- นางสาวรัตน์ทัตยา ปิ่นเสริมสูตรศรี
- นางสาวกรวิภา อินก๋า
9.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต้น การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ ๒๕๕๕ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพ
- เด็กหญิงณัฐนันท์ แอเอี่ยม
- เด็๋กหญิงณัฐกานต์ แอเอี่ยม
- นางสาวอทิตยา สืบเพ็ง
- นางสาวรัตน์ทัตยา ปิ่นเสริมสูตรศรี
- นางสาวกรวิภา อินก๋า